Koszyk 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE

WWW.MADELEINEBYMS.PL


 

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.madeleinebyms.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – działalność jednoosobowa MADELEINE Magdalena Szczęsna z siedzibą przy ulicy Borkowskiej 12, 04-853 w Warszawie, posługująca się numerem NIP 9522131929, Regon 147440067

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.madeleinebyms.pl  i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca,

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.madeleinebyms.pl,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie  i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta,

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie,

Konsument – osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.madeleinebyms.pl,

Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;

Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający w domenie www.madeleinebyms.pl;

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu Internetowego;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami);
Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.

 1. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:
 3. zasady rejestracji i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 4. zasady i warunki dokonywania Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym;
 5. zasady i warunki zawierania Umów sprzedaży przy pomocy usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego;
 6. zasady prowadzenia Konta Klienta przez Sprzedawcę;
 7. zasady świadczenia usługi newsletter drogę elektroniczną.
 8. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).
 9. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 10. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 11. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.
 13. Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:
 14. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nie wykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
 15. nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
 16. wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
 17. przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
 18. nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

 II. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

 1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
 2. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

 

III. DOKONYWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
 2. Klient może dokonywać Zamówień bez uprzedniego dokonania rejestracji oraz po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest koniecznym warunkiem składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Rejestracja pozwala na utworzenie indywidualnego Konta Klienta, dzięki czemu Klient może korzystać z szeregu dodatkowych funkcji pozwalających między innymi na oszczędzaniu czasu przy dokonywaniu kolejnych Zamówień. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem – adresem poczty elektronicznej/e-mail Klienta) i hasłem ustalonym przez niego w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 6 znaków, stanowią dane poufne. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez Klienta w związku z ich utratą przez Klienta lub ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Aktualizowanie lub modyfikowanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym może być dokonywane przez Klienta przy wykorzystaniu hasła i loginu służących logowaniu się przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.
 4. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywania materiałów Sprzedawcy w formie elektronicznej – newslettera, o którym mowa w punkcie XIV niniejszego Regulaminu. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.
 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wyszczególniony w formularzu rejestracyjnym informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
 6. W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.
 7. Składanie Zamówienia jest dokonywane przy wykorzystaniu formularza Zamówienia dostępnego po zalogowaniu się przez Klienta do Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez dokonywania rejestracji. Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka (kliknięcie na „Dodaj do Koszyka”).
 8. W przypadku niektórych produktów marki Madeleine można (a w niektórych przypadkach jest to niezbędne) skorzystać na etapie kompletowania Zamówienia z dodatkowych możliwości oferowanych przez Sklep Internetowy, takich jak: wybór kamienia, wybór rodzaju i koloru zawieszki, wybór koloru łańcuszka, oraz określenie rozmiaru wyrobu. Funkcje te są widoczne na Stronie Sklepu Internetowego.
 9. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia oraz wskazaniu przez niego sposoby dostawy i formy płatności pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia zawierające między innymi następujące dane:
 10. zamawiany Towar lub Towary;
 11. cena jednostkowa poszczególnych Towarów (z rozbiciem na cenę netto, podatek VAT i cenę brutto) oraz cena zbiorcza w przypadku zamawiania więcej niż jednego Towaru;
 12. koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta.
 13. Wysłanie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie na „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów, których dotyczy Zamówienie.
 15. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia („Potwierdzenie” lub „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”). Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajdzie się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient oraz wymagane informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 16. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia.
 17. Zamówienia Towarów mogą być składane w ciągu całej doby. W przypadku, gdy Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w dniu roboczym pomiędzy godzinami 24.01 a 16.00 przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w tym samym dniu. W każdym innym przypadku przyjmuje się, że Klient dokonał Zamówienia w pierwszym Dniu roboczym następującym bezpośrednio po Dniu roboczym, w którym Klient otrzymał Potwierdzenie.
 18. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:
 20. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
 21. zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 22. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym powyższa kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.
 24. Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu Towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy sprowadzenie danego Towaru do Sklepu było niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania.

 

IV. FAKTURY I RACHUNKI

 1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego, Klient każdorazowo winien poinformować o tym w dodatkowym mailu. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 2. Wysyłkę paragonu fiskalnego (faktury VAT w postaci papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury e-mailem. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który Klient zainstalować winien we własnym zakresie.

 

 V. CENY ZA TOWARY

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z wszelkimi należnymi podatkami. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena Towaru zamieszczona na Stronie Internetowej ma charakter wiążący dla Klienta i Sprzedawcy od chwili otrzymania przez Klienta w formie poczty elektronicznej (e-mailowej) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do czasu realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 VI. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu.
 2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
 3. Zamówione Towary można również odbierać osobiście w Warszawie, po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym pod numerem telefonu +48 602 425 529, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@www.madeleinebyms.pl. Opłata dla za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.
 4. Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientowi w momencie składania zamówienia.
 5. Koszt dostawy (przesłania Towaru) dokonywanej przez Sprzedawcę na adres podany przez Klienta znajduje się w Jak zamawiać.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy w formie przesłania Towarów przez Sprzedawcę, dostawy są realizowane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia przez Klienta automatycznie oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy Towaru.
 8. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.
 9. Przy odbiorze przesyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): sklep@www.madeleinebyms.pl.
 10. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 11. W przypadku nie odebrania przez Klienta, bez podania przyczyn, przesyłki w terminie 10 dni do daty, w którym Dostawca pozostawił awizo, Sprzedawca oraz Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie dotyczącymi dokonywania zwrotów środków pieniężnych. Powyższe prawo odstąpienia od umowy przysługuje również Sprzedawcy oraz Klientowi: a) w przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności online (e-przelewem) lub przelewem bankowym i płatność ta nie zostanie dokonana w terminie 10 dni od dnia, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, b) w przypadku, gdy Klient wybrał formę odbioru osobistego i nie dokonał tego odbioru w terminie 10 dni od dnia, w którym otrzymał informację, o tym, że Towar jest gotowy do odbioru w miejscu wskazanym przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 7-10 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Towar albo – w przypadku wyboru jako formy zapłaty przesyłki za pobraniem zgodnie z pkt X ust. 1 b), – po dojściu do Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt V ust. 7.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 3. Sprzedawca – działając na zlecenie Klienta – dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.
 5. Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich.
 6. W związku z tym, że wszystkie Towary marki Madeleine wykonywane są ręcznie, może się zdarzyć w wyjątkowych przypadkach, że czas realizacji Zamówienia przedłuży się. W takiej sytuacji Klientowi zostanie przesłana (w Dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienie złożonego przez Klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej (e-mail) sklep@www.madeleinebyms.pl. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację Klienta ze złożonego Zamówienia.

 

VIII. FORMY PŁATNOŚCI

Sklep przyjmuje płatności realizowane:

 1. płatność online (e-przelewem) dokonywana za pośrednictwem systemu Dotpay obsługiwanego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie; sposoby i zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu Dotpay znajduje się na dotpay.pl;
 2. za pobraniem przy dostawie Towaru – płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy Towaru,
 3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w mBank numer: 84 1140 2004 0000 3102 7536 3760, dane Madeleine Magdalena Szczęsna, ul. Borkowska 12, 04-853 Warszawa, w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,

Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1 a), c) oraz d) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

 

 IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.
 2. Jeżeli w ocenie Klienta nabyty przez niego Towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny Towaru), Klient może żądać naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy. W tym celu Klient powinien:
  • odesłać Towar  w oryginalnym opakowani i z załączonym dowodem zakupu – paragonem, na następujący adres: Madeleine Magdalena Szczęsna, ul. Borkowska 12, 04-853 Warszawa
  • przesłać lub przedłożyć w innym sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego Towaru; Klient może dla tych potrzeb skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  • wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru;
  • wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez Sprzedawcę reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.
 5. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia30 maja 2014r. (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania Towaru będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta.
 7. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 8. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 9. Konsument ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru.
 10. Reklamacją nie polegają produkty i elementy srebrne-pozłacane (nie wliczając uszkodzeń mechanicznych)

 X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT PRODUKTÓW

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo – na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta – do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Towaru. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed tym terminem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć:
 1. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres:
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwracane mu są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru Klientowi, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje ona uznana za niezawartą. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: Madeleine Magdalena Szczęsna, ul. Borkowska 12, 04-853 Warszawa
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę, o której mowa z art. 32 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, na to aby Sprzedawca dokonał zwrotu należnych Klientowi kwot na podany przez niego rachunek bankowy. Klient nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z takim zwrotem. Rachunek bankowy Klienta dla potrzeb zapłaty powyższych kwot powinien zostać przez niego określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przesłany przez klienta odrębnie (osobno) pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) sklep@www.madeleinebyms.pl.
 5. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Jeżeli Klient wybierze inny sposób dostarczenia Towaru niż za pośrednictwem poczty (tj. inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem (odesłaniem) towaru.

 XI. GWARANCJA NA PRODUKTY

 1. Niezależnie od przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej – Ustawa z Dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm., Madeleine oferuje swoim Klientom Gwarancję Jakości.
 2. Gwarancji podlegają wszystkie produkty wykonane ze srebra i stali
 3. Produkty podlegają gwarancji przez okres 6 miesięcy
 4. Gwarancja Jakości obowiązuje przez okres 6 miesięcy i obejmuje następujące czynności: odświeżenie biżuterii, zmianę rozmiaru (o ile jest to możliwe technicznie), lutowanie zerwanego łańcuszka, bransolety, naszyjnika (o ile jest to możliwe technicznie).
 5. Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych: zerwania, wgniecenia, zdeformowania, zarysowania, odkształcenia, pęknięcia itp.
 6. Gwarancja Jakości jak również odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczą wypadnięcia lub uszkodzenia kamienia o ile powstały one w wyniku działań sił zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych.
 7. Gwarancją Jakości nie są objęte: szkło, kauczuk, elementy skórzane, elementy emaliowane, sznurki jedwabne, syntetyczne, i bawełniane, gumki, produkty i elementy pozłacane
 8. Warunkiem przyjęcia reklamacji lub skorzystania z Gwarancji Jakości Madeleine jest przedstawienie pełnej dokumentacji zakupionego przedmiotu, a zwłaszcza Dowodu zakupu/gwarancji z opisem, wagą, ceną i kodem producenckim, wypełnienie formularza.
 9. Firma Madeleine podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji uszkodzenia i pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
 10. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od poinformowania klienta o decyzji. Odwołanie powinno być w formie pisemnej.
 11. W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub po wygaśnięciu przysługujących praw wynikających z mocy ustawy oraz powyższej gwarancji, Madeleine może podjąć się odpłatnej naprawy, o ile jest to możliwe technicznie.
 12. Madeleine zastrzega sobie prawo odmowy naprawienia przedmiotu po terminie wynikającym z przepisów prawa i Gwarancji Jakości oraz przy uszkodzeniach mechanicznych.
 13. Dostarczenie towaru objętego Gwarancją Jakości Madeleine do siedziby firmy oraz jej odbiór, odbywa się zawsze na koszt Klienta.

 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Sklepu Internetowego i dokonywaniem Zamówień wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym polegających na błędnym dokonaniu rejestracji przez Klienta.

 

XIII. DANE OSOBOWE

 1. W momencie Rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych działalność jednoosobowa Madeleine Magdalena Ścisłowska
 3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, powierzonych w celu przetwarzania przy okazji rejestracji w Sklepie stosownymi dokumentami lub ich uwierzytelnionymi kopiami.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora przy okazji lub w celu zawarcia, wykonywania, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 7. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora.
 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 10. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.
 11. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto, jako administrator danych osobowych zebranych poprzez Serwis, możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Bazy danych użytkowników zostały zarejestrowane w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: nr księgi rejestrowej GIODO:
 12. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@www.madeleinebyms.pl. wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.

XIV. NEWSLETTER

 1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi newslettera świadczonej drogą elektroniczną („newsletter”).
 2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę, planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.
 3. W celu otrzymywania newslettera Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. Zgoda ta jest wyrażana podczas zakładania Konta Klienta dla potrzeb dokonania zakupów w Sklepie Internetowym lub też niezależnie od rejestracji dla tych potrzeb. Wyrażenie powyższej zgody przez Klienta jest dobrowolne.
 4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.

 XV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w punktach 2. i 3., Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz innych usług dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.
 2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga (minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego):
  • dostępu do sieci Internet;
  • stosowania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11 lub nowszych;
  • posiadania łącza internetowego o przepustowości wynoszącej co najmniej 256 kbit/s;
  • w celu odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.
  • Dla prawidłowego działania Sklepu Internetowego konieczne jest, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.

 

XVI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (w tym zmiany ich wykładni lub interpretacji) lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.
 6. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Głównej Sklepu Internetowego oraz w inny, wybrany przez Sprzedawcę sposób zapewniający zapoznanie się przez Klientów z tymi zmianami. Utrzymanie powyższej informacji na Stronie Głównej Sklepu Internetowego nastąpi przez okres nie krótszy niż 14 Dni roboczych.
 7. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.
 8. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 10. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu uruchomienia sklepu internetowego.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.